Begrænset tekn. prøve 2021-08-17


1. Tegningen viser en grafisk fremstilling af strømmen "I" som funktion af tiden "t". Vi bruger en særlig betegnelse for værdien "I" til et bestemt tidspunkt "t". Hvilken betegnelse?


2. Hvordan måles et batteris elektromotoriske kraft EMK?
3. Vi har en 12 V strømforsyning, men har brug for en stabil spænding på ca. 5 V. Belastningen kan variere, men er kun få mA. Hvilken halvlederkomponent ville det være muligt at anvende?
4. Hvad er spændingen mellem punkt A og 0 V?


5. I en serieforbindelse af en spole med selvinduktionen 1 henry og en modstand på 0,1 ohm løber en konstant jævnstrøm på 1 ampere. Hvad er spændingsfaldet over serieforbindelsen?
6. Tegningen viser en metode til at frembringe et AGC-reguleringssignal. DC-spændingen "DC" føres til:


7. Tegningen viser en antennetype som kaldes?


8. Hvad er impedansen i fødepunktet af en midtpunktsfødet frit ophængt halvbølge-dipolantenne?
9. Når udbredelsen på VHF/UHF strækker sig langt ud over horisonten, så skyldes det ofte:
10. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
11. Hvad kan årsagen være til, at et multimeter indstillet til jævnspændingsmåling viser en væsentlig mindre spænding end den rigtige spænding, når det tilsluttes et kredsløb?
12. Hvordan kontrolleres det, at senderen arbejder inden for de tilladte frekvensbånd?
13. Hvad kan være årsag til parasitsvingninger (selvsving på andre frekvenser end sendefrekvensen) i en senders udgangstrin?
14. Naboen til en radioamatør hører lyde fra sit stereoanlægs højttalere på trods af, at der er skruet helt ned for lyden. Hvad kan disse lyde skyldes?
15. Hvad er formålet med det fonetiske alfabet?
16. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 2 meter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 2 meter?
This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!Back to Top