Forklaringer til begrænset teknisk prøve 2023-03-19

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes hos EDR, skriv til kontor@edr.dk eller ring 66156511.

1. Hvor stor er strømmen gennem modstanden?

tegning
Svar
0,1 A
Strømmen beregnes med ohms lov.
I = U/R hvor U er 10 volt og R er 100 ohm.
I = 10/100 = 0,1 A


2. Hvor stor er udbredelseshastigheden for radiobølger?
Svar
Ca. 300.000 kilometer pr. sekund
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.10.3 Elektromagnetiske felter


3. Kapaciteten for en kondensator med luftisolation afhænger af?
Svar
Både pladernes areal og pladeafstanden.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 4.3.2 Kapacitet

tegning
4. Blokdiagrammet viser LF-kredsløbet i en amatørmodtager
med et filter på LF niveau. Hvad type filter er der tale om?
Svar
Smalt båndstop
Kun et smalt frekvensområde bliver fjernet i filteret. Øvrige frekvenser passer igennem. Denne funktion er god at have, hvis der er en hyletone, som generer modtagelsen. Tonen kan fjernes med dette filter. Filteret kaldes også for et notch-filter.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.3.2.4 Båndstopfilter


tegning
5. Tegningen viser et kredsløb
bestående af to modstande forbundet i serie. Modstandene er forbundet til en spændingskilde på 10 volt. Hvor stor er den afsatte effekt i 1 ohms modstanden?
Svar
 1 W
Først beregnes strømmen gennem de 2 modstande.
I = U/R hvor U er 10 V og R er den samlede modstand på 10 ohm.
I = 10/10 = 1 A
Så beregnes effekten  i 1 ohms modstanden.
P = RI² = 1 x 1² = 1 W
----------------------------------------
Man kan også bruge en anden metode til beregning. Spændingen over modstandene fordeler sig, så der er 9 V over 9 ohms modstanden, og 1 V over 1 ohms modstanden. Nu kan effekten P beregnes.
P = U²/R hvor U er 1 volt og R er 1 ohm
P = 1² /1 = 1 W


6. Hvilket filter skal anbringes i udgangen på en sender for at undgå uønsket udstråling af harmoniske?
Svar
Et lavpasfilter
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.5 Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen.


7.Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240-1300 MHz?
Svar
Ca. 12 cm
23 cm dipole
Dette foto viser den nederste del af min yagi til 23 cm båndet. Dipolens længde er knap 12 cm. Se VTS, 8. udgave, afsnit 9.3.1 Centerfødet halvbølgedipol


8. Hvor stor er strømmen i endepunkterne af en centerfødet halvbølge-dipol tilsluttet en 100 W sender ca.?
Svar
0 A
Der løber ingen strøm i dipolens endepunkter men til gengæld er spænding høj. Se VTS, 8. udgave, afsnit 9.4.1 Strøm- og spændingsfordeling i en antenne


9. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til langdistanceudbredelse over horisonten på VHF/UHF?
Svar
At det er højtryk
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.4.3 Troposfæreudbredelse


10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
Svar
Den elektriske feltstyrke falder
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.10.1 Elektriske felter


11. Hvilket af følgende måleinstrumenter kan anvendes til at undersøge HF-udstrålingen fra en sende-antenne?
Svar
Et absorptionsmeter
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.2.3 Absorptionsmeter


12. Hvilket måleinstrument kan anvendes til at måle et radiosignals frekvens med?
Svar
Et absorptionsmeter
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.2.3 Absorptionsmeter
Kommentar: Et nutidigt svar ville være "frekvenstæller" eller "digitalt oscilloskop", men den mulighed er der ikke i denne prøve.


13. En 2-meter amatørsender forstyrrer i 70 cm-båndet. Hvad kan det skyldes?
Svar
2 meter senderen udsender kraftige harmoniske signaler
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.5 Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen.


14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
Svar
At senderen forstyrrer anden radiokommunikation
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.4 Forstyrrelser i elektrisk udstyr


15. Ordet "blot" stavet ved hjælp af det fonetiske alfabet er:
Svar
Bravo-Lima-Oscar-Tango
Se VTS, 8. udgave, afsnit 2.2 Det fonetiske alfabet


16. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 70 centimeter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 69 centimeter?
Svar
432-438 MHz
432-438 MHz kaldes for 70 cm båndet selv om bølgelængden i området er 68-69 cm.