Forklaringer til begrænset teknisk prøve 2023-04-02

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes hos EDR, skriv til kontor@edr.dk eller ring 66156511.

1. Hvad kaldes et materiale, som ikke kan lede strøm?
Svar
 En isolator
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.5 Modstand


faseforskydning
2. Tegningen viser to sinusstrømme, forskudt "dt" tidsmæssigt. Hvad kaldes denne forskel?
Svar
 Faseforskydning
Se VTS, 8. udgave, figur 3.11.2


3. Modstanden i en leder afhænger af? 
Svar
 Lederens fysiske egenskaber
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.5 Modstand

4. Hvad kalder vi forholdet mellem kollektorstrøm og basisstrøm for en transistor?
Svar
 Strøm-forstærkningsfaktoren
Se VTS, 8. udgave, afsnit 4.7.2 Forstærkningsfaktor


båndpasfilter
5. Tegningen viser et filter. Hvilken filter-type er dette?
Svar
 Båndpas
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.3.2.3 Båndpasfiltre


6. 2 kondensatorer på henholdsvis 5 uF og 15 uF forbindes parallelt. Hvad er den samlede kapacitet for denne parallelkobling?
Svar
 20 uF
Når flere kondensatorer forbindes i parallel, skal deres kapacitet lægges sammen. Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.2.3 Serie- og parallelkobling af kondensatorer


7.Hvilken funktion kan en mixer (blander) have i en superheterodynmodtager?
Svar
 At omsætte det modtagne signals frekvens til mellemfrekvens
Se VTS, 8. udgave, afsnit 7.2.1 Enkelt superheterodynmodtager


Blokdiagram
8. Blokdiagrammet viser en sender bestående af en krystaloscillator (XO), en udgangsforstærker (PA-trin), en variabel frekvensoscillator (VFO) og endnu en blok. Hvilken funktion har blokken uden betegnelse? 
Svar
 Mixer (blander)
Se VTS, 8. udgave, afsnit 8.2.1 Sendere med eller uden frekvenskonvertering


foldet dipol
9. Impedansen "Zo" af en foldet halvbølge-dipolantenne er?
Svar
Ca. 300 ohm
Se VTS, 8. udgave, afsnit 9.5.3 Foldet dipol


10. Hvilke af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler på en frekvens på ca. 14 MHz?
Svar
 F2-laget
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.2 Ionosfæren samt Udbredelsesforhold.pdf (b-certifikat.dk)


spændingsdeler
11. Tegningen viser en spændingsdeler (R1/R2), hvor spændingen over modstanden R2 måles med et multimeter (V). Hvad skal den indre modstand i multimeteret være, hvis vi skal undgå målefejl?
Svar
 Meget stor i forhold til R2
R2 og V er koblet i parallel. Hvis den indre modstand i V er lille, vil den påvirke R2 (den kobles i parallel med R2) og så bliver målingen unøjagtig. Hvis den indre modstand i V er meget stor, vil  den ikke påvirke R2 ret meget og målingen bliver nøjagtig.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.1.4 Målefejl


12. Hvad er den mekaniske fjeders opgave i et drejespoleinstrument?
Svar
 At yde en modkraft til den kraft, som får spolen til at dreje
Fjederen yder en vis modstand, så viseren ikke bevæger sig frit. Hvis viseren kunne bevæge sig frit, ville alle målinger give fuldt udslag.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.2.1 Drejespoleinstrument


13. En 145 MHz amatørsender forstyrrer en tv-modtager i UHF-båndet (470-862 MHz). Forstyrrelsen opstår ved indstråling via tv-modtagerens antenneindgang. Hvilken filtertype vil kunne afhjælpe forstyrrelserne?
Svar
 Et lavpasfilter efter senderen
Forstyrrelserne opstår i senderen, og derfor bør forstyrrelserne fjernes ved senderen. Et lavpasfilter lader de lave frekvenser (145 MHz) passere, mens de højere frekvenser i UHF-båndet fjernes.
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.5 Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen


14. En 2 meter amatør-FM-sender forringer følsomheden på en nærtliggende tv-modtager. Problemet er størst, når sendeantennen peger mod tv-modtagerens antenne. Hvad kan forklaringen være?
Svar
At den højde feltstyrke fra amatørsenderen blokerer tv-modtagerens indgang
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.4.1 Blokering


15. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende 'Hi-Fi-lydkvalitet' (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
Svar
Fordi senderens spektralbredde bliver større end tilladt
Den største tilladte spektralbredde på 145 MHz er 16 kHz ifølge bilag 4 i  bekendtgørelsen.
Link til bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. (retsinformation.dk)


16. Hvad betyder det, når man fonetisk anvender ordene "Golf" og "India"?
Svar
Man ønsker at udtalge bogstaverne "G" og "I" tydeligt
Se VTS, 8. udgave, afsnit 2.2 Det fonetiske alfabet