Forklaringer til begrænset teknisk prøve 2023-11-05

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes hos EDR, skriv til kontor@edr.dk eller ring 66156511.

1. Hvad er forskellen på båndbredden af det modulerede signals spektrum fra en enkeltsidebåndssender (SSB) med undertrykt bærebølge og en AM-moduleret sender med to sidebånd og bærebølge?
Svar
 SSB-senderens båndbredde er mindre end 50% af AM-senderens båndbredde
AM omtales i VTS, 8. udgave, afsnit 6.2 Amplitudemodulation. Ved modulationsfrekvensen 3 kHz fylder et AM-signal 6 kHz som vist på figur 6.2.3.
 
SSB om tales i afsnit 6.3 Enkeltsidebåndsmodulation. Ved modulationsfrekvensen 3 kHz fylder et SSB-signal 2,7 kHz som skrevet i afsnit 6.3.1.

Forholdet mellem de to båndbredder: 2,7 kHz/6 kHz = 0,45 hvilket svarer til 45% og derfor er svar 2 rigtigt.

Svar 1 kan ikke bruges, da 5% er alt for langt væk fra de korrekte 45%. Svar 3 kan heller ikke bruges, da man godt kan sammenligne båndbredden af de to former for modulation.


2. Når strømmen, som løber i en ledning, ikke ændrer retning, kalder vi den?
Svar
 Jævnstrøm
Se VTS, 8. udgave, figur 3.4.2 Strømmens retning.


3. Hvilket bogstav bruger vi for enheden Farad?
Svar
 F
Se VTS, 8. udgave, afsnit 4.3.2 Kapacitet

4. En svingningskreds afstemt til 7 MHz har en godhed Q på 70. Hvor stor er svingningskredsens 3 dB båndbredde?
Svar
 100 kHz
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.3.1.5 Båndbredde.
Svingningskredsens båndbredde = f/Q = 7 MHz/70 = 100 kHz


5. I hvilken funktionsblok kan man indføre FM-modulation i en sender?
Svar
 VFO
Se VTS, 8. udgave, kapitel 8 Sendere.
VFO betyder "Variabel Frekvens Oscillator" og i denne funktionsblok kan frekvensen ændres en smule i takt med modulationen. 


blok
6. Tegningen viser blokdiagrammet for bl.a. 2. blandingstrin i en dobbelt superheterodynmodtager. 1. mellemfrekvens ligger på 10,7 MHz. Hvad kaldes blokken mærket "?" og 10,245 MHz?
Svar
 2. lokaloscillator
Se VTS, 8. udgave, afsnit 7.2.2 Dobbelt superheterodynmodtager samt figur 7.2.3.


ant
7.Hvilken af figurerne viser strømfordelingen på en centerfødet halvbølge-dipol?
Svar
 Figur 2
Se VTS, 8. udgave, afsnit 9.4.1 Strøm- og spændingsfordeling i en antenne.


8. På toppen af en flagstang er der trukket en antennetråd på ca. 10 meter. Antennen er i resonans på 20 meter båndet og tilpasset i enden med en afstemt parallelkreds. Med et udtag på spolen tilpasses den til en 50 ohm feeder. Hvad kaldes denne antenne?
Svar
 Endepunktsfødet halvbølgedipol
Se VTS, 8. udgave, afsnit 8.2.1 Sendere med eller uden frekvenskonvertering


9. Hvilket af følgende forhold kan medvirke til langdistanceudbredelse over horisonten på VHF/UHF?
Svar
At det er højtryk
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.4.3 Troposfæreudbredelse


10. Hvad er fading?
Svar
 Signalstyrkevariationer på grund af ændringer i udbredelsesforholdene
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.1.3 Udbredelse via rumbølger


11. Hvorfor er der batteri i et analogt multimeter?
Svar
 For at kunne måle modstand
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.1.5 Måling af modstand


12. Standbølgeforhold måles med:
Svar
 Reflektometerbro
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.1.7 Måling af standbølgeforhold


13. Naboen til en radioamatør hører lyde fra sit stereoanlægs højttalere på trods af, at der er skruet helt ned for lyden. Hvad kan disse lyde skyldes?
Svar
 Udstråling fra amatørradiosenderen opfanges af højttalerledningerne
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.7.2 Indstråling via tilsluttede ledninger.
De andre svarmuligheder er usandsynlige.


14. En sender kan udsende uønskede signaler, herunder harmonisk udstråling. Hvad kan denne form for udstråling bevirke?
Svar
At senderen forstyrrer anden radiokommunikation
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.5 Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen.


15. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten:
Svar
21450 - 24890 kHz
De tillladte frekvensbånd er på side 12 i VTS, 8. udgave.


16. Hvilket af nedenstående frekvensområder er allokeret til amatørradiotjenesten i Danmark?
Svar
3500 - 3800 kHz
De tillladte frekvensbånd er på side 12 i VTS, 8. udgave.