Forklaringer til begrænset teknisk prøve 2024-01-13

VTS = Vejen til sendetilladelsen.
Bogen kan købes for 149 kr. hos EDR. Besøg deres hjemmeside og vælg "Webshop" øverst.

1. Hvordan defineres begrebet frekvens for en periodisk vekselstrøm?
Svar
 Som antallet af perioder pr. sekund
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.11 "Sinusformede signaler"


2. De materialer, som anvendes til at lave en transformer af, kaldes under et for?
Svar
 Bimetaller
Læs VTS, 8. udgave, afsnit 4.5 "Transformatorer". Ordet "Bimetaller" findes ikke i dette afsnit, så vi må bruge udelukkelsesmetoden for at finde det rigtige svar.

Svar a) "Halvledermaterialer" er forkert, da halvledermaterialer bruges til halvledere som dioder og transistorer. Svar b) "Ensrettere" er også forkert. Svar c) "Jævnstrømsledere" passer heller ikke. Så må det rigtige svar være "Bimetaller". 


3. Hvad skyldes spændingsfaldet i en leder, hvor der løber en konstant strøm?
Svar
 At der er modstand i lederen
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.5 "Modstand"

ww
4. To kondensatorer med en tolerance på 1% er forbundet i parallel. Kapacitetsværdien for de to kondensatorer er henholdsvis 1 nF og 0,1 nF. Hvor stor er den samlede kapacitet ca.?
Svar
 1,1 nF
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.2.3 "Serie- og parallelkobling af kondensatorer".


5. Hvorfor anvendes krystalstyring i en oscillator?
Svar
 For at opnå en høj frekvensstabilitet
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.7.3 "Krystaloscillatorer"


dd
6. Hvad kaldes den oscillatortype, som er vist på diagrammet?
Svar
 Krystaloscillator
Se VTS, 8. udgave, afsnit 5.7.3 "Krystaloscillatorer" 


qq
7.Tegningen viser en metode til at frembringe et AGC-reguleringssignal. DC-spændingen "DC" føres til:
Svar
 MF forstærkeren
Se VTS, 8. udgave, afsnit  7.4.10 "Automatisk forstærkningskontrol (AGC)"


8. Hvad kalder man en modtager, hvori der anvendes både en 1. og en 2. mellemfrekvens?
Svar
 En dobbelt superheterodynmodtager
Se VTS, 8. udgave, afsnit 7.2.2 "Dobbelt superheterodynmodtager"


9. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240-1300 MHz?
Svar
 Ca. 12 cm
Frekvensområdet 1240-1300 MHz kaldes for "23 cm båndet" fordi bølgelængden er ca. 23 cm. I en Yagi-Uda antenne er dipolens længde 1/2 bølgelængde, altså 23/2 =11,5 cm. Derfor er "Ca. 12 cm" det rigtige svar.


10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
Svar
 F2-laget
Se VTS, 8. udgave, afsnit 10.2 "Ionosfæren" og 
Udbredelsesforhold.pdf (b-certifikat.dk)


dd
11. Figuren viser et principdiagram for:
Svar
 Et vekselstrøms amperemeter
Strømmen gennem Rs danner en spænding, som ensrettes af de 4 dioder. Spændingen vises på instrumentet og den er proportional med strømmen gennem modstanden.


12. Hvilke målinger anvendes en reflektometerbro (SWR-meter) til?
Svar
 Måling af standbølgeforhold på antennens fødeledning
Se VTS, 8. udgave, afsnit 11.1.7 "Måling af standbølgeforhold"


13. En 2-meter amatør-radiosender forstyrrer i 70-cm båndet. Hvad kan det skyldes?
Svar
 2 meter senderen udsender kraftige harmoniske signaler
Se VTS, 8. udgave, afsnit 12.5 "Forebyggelse og afhjælpning af forstyrrelser ved senderen"


14. En 145 MHz amatørsender forstyrrer en tv-modtager i UHF-båndet (470-862 MHz). Forstyrrelsen opstår ved indstråling via tv-modtagerens antenneindgang. Hvilken filtertype vil kunne afhjælpe forstyrrelserne?
Svar
 Et lavpasfilter efter senderen
Der er 2 mulige svar:
Svar b) Et lavpasfilter i tv-antenneledningen
Svar c) Et lavpasfilter efter senderen
Svar b) vil løse problemet for en enkelt nabo mens svar c) vil løse problemet for alle radioamatørens naboer. Svar c) er korrekt, da problemet løses ved kilden og kommer alle naboerne til gavn.


15. Hvad er den maksimalt tilladte sendeeffekt i frekvensbåndene i 69-71 MHz frekvensområdet i forbindelse med certifikater af kategori B?
Svar
 25 W
Se tabellen side 12 i VTS 8.udgave.


16. Hvilket frekvensbånd er der tale om, når man taler om 2 meter amatørradiobåndet, hvor bølgelængden er ca. 2 meter?
Svar
 144-146 MHz
Se VTS, 8. udgave, afsnit 3.1.10 "Elektromagnetiske felter". Formlen c = λ x f er fra dette afsnit og viser forholdet mellem bølgelængden (λ) og frekvensen (f). Når vi kender bølgelængden, kan vi beregne frekvensen (og omvendt).

Vi beregner frekvensen for 2 meter båndet. Formlen omordnes:
f = c/λ
c er lysets hastighed. Værdien af c er 300 når vi regner i megahertz.
λ regnes i meter.
f = 300/2 = 150 MHz
Svaret "144-146 MHz" er det korrekte svar da det er tættest på 150 MHz.