Forklaringer til begrænset teknisk prøve 2024-04-18

VTS = Vejen til sendetilladelsen (trykt lærebog).
Bogen kan købes for 149 kr. hos EDR. Besøg deres hjemmeside og vælg "Webshop" øverst.

1. Når der er spændingsfald over en ledning, som der løber strøm i, skyldes det?
Svar
 Ledningens modstand
Modstanden i ledningen gør, at der kommer at spændingsfald over den. Spændingsfaldet kan måles med et voltmeter. VTS 8. udg. afsnit 3.5 "Modstand".

Spændingsfaldet kan også beregnes ved at måle ledningens modstand samt strømmen gennem den, og derefter beregne spændingen ved hjælp af ohms lov. Men det var ikke, hvad der blev spurgt om! 


2. Ensretterdioder bliver opvarmet af strømmen, der går gennem dem. Hvad er årsagen til denne opvarmning?
Svar
 At dioden har et spændingsfald i lederetningen
 VTS 8. udg. afsnit 4.6.1 "Anvendelse af dioder". Et spændingsfald over en komponent bevirker opvarmning af komponenten. Det gælder fx modstande, spoler, sikringer og dioder. 


3. Ofte anvendes kapacitetsdioder (varicap) til afstemning af resonanskredse. Hvad bestemmer fortrinsvis kapaciteten?
Svar
 Spændingen i spærreretningen
VTS 8. udgave, afsnit 4.6.1.4 "Spændingsafhængig kapacitet (varicap)"

ohms lov
4. Hvor stor er strømmen gennem de to modstande?
Svar
 0,5 A
Den samlede modstand er 15 + 5 = 20 ohm. Spændingen er 10 V. Vi beregner strømmen I = U/R.
I = 10/20 = 0,5 A


5. Hvilken båndbredde bør et krystalfilter have, når det indgår i en SSB-modulator i en HF-amatørradiosender?
Svar
 Ca. 2,4 kHz
Båndbredden 2,4 kHz er det rigtige svar, selv om VTS angiver, at båndbredden ved SSB er 2,7 kHz (VTS 8. udg. afsnit 6.3.1 "Beskrivelse"). De 2,4 kHz fremkommer ved at den nedre frekvens 300 Hz og den øvre frekvens er 2700 Hz. Den smalle båndbredde 2,4 kHz bruges ofte ved contest eller DX.


6. Hvordan begrænses højfrekvensudstrålingen fra et kabinet bedst?
Svar
 Ved at opbygge kabinettet af sammenloddede kobberplader
Maksimal afskærmning opnås, når hele kabinettet er lavet af skærmplade. Det er tilfældet med sammenloddede kobberplader. VTS 8. udg. afsnit 3.1.10 "Elektriske felter" og afsnit 3.10.2 "Magnetiske felter". Se også afsnit 8.5.13 "Kabinetudstråling".


dipol
7.På tegningen er skitseret strøm- (I) og spændingskurver (E) samt fødning for en dipolantenne. Hvilken slags dipolantenne  er der tale om?
Svar
 Halvbølgedipol
Begge kurver på antennen er en halv bølgelængde lang. Antennen er derfor en halvbølgedipol. Se VTS 8. udg. afsnit 9.4.1 "Strøm- og spændingsfordeling i en antenne"


8. Med hvilken polarisation udbredes radiobølgerne fra en frit anbragt kvartbølge vertikal antenne (ground plane, GP)?
Svar
 Lodret polarisation
Se VTS 8. udg. afsnit 9.3.2 "Ground-plane (kvartbølge vertikal antenne)".


9. I hvilken højde over jorden ligger ionosfærens E-lag?
Svar
 100-115 km
Se VTS 8. udg. afsnit 10.2 "Ionosfæren".


10. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til antennen stiger?
Svar
 Den elektriske feltstyrke falder
 Både den magnetiske og den elektriske feltstyrke falder, når man fjerner sig fra antennen.


bro
11. Figuren viser:
Svar
 Et AC amperemeter
Ovenstående figur er ikke med i VTS 8. udgave. Se i stedet huskearket AC måling med diodebro.


12. Hvad kan man måle med et drejespoleinstrument?
Svar
 Kun DC strøm og spænding
Se VTS 8. udgave afsnit 11.2.1 "Drejespoleinstrument". Teksten nævner desværre ikke, at kun DC (strøm og spænding) kan måles med et drejespoleinstrument.


13. Hvad kan være årsag til parasitsvingninger (selvsving på andre frekvenser end sendefrekvensen) i en senders udgangstrin?
Svar
 At der er uønsket kobling mellem ind- og udgang i senderens udgangstrin
Parasitsvingninger opstår som regel på en anden frekvens end arbejdsfrekvensen. Svingningerne kan skyldes, at senderens udgangstrin har stor forstærkning på lave frekvenser (fx 1 MHz) men lavere forstærkning på højere frekvenser (fx 29 MHz). På grund af den høje forstærkning kan senderen let gå i sving på 1 MHz.

Moderne udgangstrin har jævn forstærkning over hele frekvensspektret og er derfor ikke tilbøjelige til parasitsvingninger.


14. Hvordan afhjælpes indstråling fra en sender i et musikanlægs LF-forstærker?
Svar
Ved at indsætte små kondensatorer mellem emitter og basis på transistorerne i LF-forstærkeren
Se VTS 8. udg. afsnit 12.7.3 "Direkte indstråling".


15. Hvad er årsagen til, at en amatørsender ikke må udsende 'Hi-Fi-lydkvalitet' (med en LF-båndbredde på 15 kHz og et frekvenssving på 75 kHz) på 145 MHz?
Svar
 Fordi senderens spektralbredde bliver større end tilladt
Den største tilladte spektralbredde på 145 MHz er 16 kHz ifølge bilag 4 i  bekendtgørelsen. Link til gældende bekendtgørelse BEK 1344: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/134416. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur bl.a. kaldesignaler i?
Svar
 OU
I Danmark kan der udstedes følgende prefix til radioamatørernes kaldesignal:
OU, OV, OZ, 5P, 5Q.