Forklaringer til begrænset teknisk prøve 2024-04-24

VTS = Vejen til sendetilladelsen (trykt lærebog).
Bogen kan købes for 149 kr. hos EDR. Besøg deres hjemmeside og vælg "Webshop" øverst.

1. Hvilket af disse materialer er mest velegnet til at lede strømmen?
Svar
 Sølv
Der er 3 kategorier (de nævnte stoffer er blot eksempler)
Isolatorer
Porcelæn
Plastic
Træ
Papir
Halvledere
Germanium
Silicium
Gallium
Ledere
Kobber
Aluminium
Sølv
Guld
Messing
Jern
VTS 8. udgave fortæller om de 3 kategorier men er ikke særlig konkret. VTS 7. udgave er bedre (s.18-19).


firkantpulser
2. Figuren viser, hvordan strømstyrken A varierer som en funktion af tiden t. Hvad er betegnelsen for det viste signals kurveform?
Svar
 Et firkant signal
 VTS 8. udg. figur 3.12.2 "Firkantsignal"


3. Hvilken enhed måler man kapacitet i?
Svar
 Farad
VTS 8. udg. afsnit 4.3 "Kondensatorer".

lavpas
4. Tegningen viser et simpelt filter. Hvad kaldes denne filtertype?
Svar
 Lavpasfilter
VTS 8. udg. afsnit 5.3.2.1 "Lavpasfiltre".


lavpas numbers on
5. Figuren viser diagrammet for et filter. Hvilken filtertype er der tale om?

Svar
 Lavpasfilter
VTS 8. udg. afsnit 5.3.2.1 "Lavpasfiltre".


sender
6. Blokdiagrammet viser en del af en SSB-sender, som består af en balanceret modulator efterfulgt af et filter til at udsøge USB (øvre sidebånd)/LSB (nedre sidebånd). Hvilken type filter bruges til udvælgelsen?

Svar
 Båndpas krystalfilter
VTS 8. udg. afsnit 8.4.9 "SSB-modulator" og afsnit 8.4.11 "Krystalfilter".


7. Hvilken funktion har et squelch-kredsløb?
Svar
 Det lukker for lavfrekvens-signalet, når der ikke modtages et signal
Se VTS 8, afsnit 7.4.11 "Squelch"


8. Hvor lang er dipolen i en Yagi-Uda antenne i båndet 1240-1300 MHz?
Svar
 Ca. 12 cm
En dipol i en Yagi-Uda antenne er ½ bølgelængde lang. Bølgelængden på 1240-1300 MHz er ca. 23 cm. Den halve længde er 11,5 cm. Derfor er "12 cm" det korrekte svar. Se VTS 8. udg. afsnit 9.3.3 "Yagi-Uda (antenne med parasitiske elementer)". 


9. Hvad er impedansen i fødepunktet af en midtpunktsfødet frit ophængt halvbølge-dipolantenne?
Svar
 Ca. 73 ohm
Her er impedansen af nogle antenner:
  • Foldet dipol 300 ohm
  • Centerfødet halvbølge dipol 73 ohm
  • Ground-plane 36 ohm
Se VTS 8 afsnit 9.3.1 "Centerfødet halvbølgedipol".


10. Hvad skyldes det, at der undertiden kan opleves UHF- og VHF-forbindelser over lange afstande ved solopgang?
Svar
 At solen opvarmer den øverste del af troposfæren
Fænomenet kaldes temperaturinversion og opstår i forbindelse med højtryk og vil kunne vare i flere dage.
Se VTS 8. afsnit 10.4.3 "Troposfæreudbredelse"


11. Hvordan ændrer et frit udbredt radiosignals elektriske feltstyrke sig, når afstanden til sendeantennen stiger?
Svar
 Den elektriske feltstyrke falder
Jo større afstand,  jo lavere feltstyrke. VTS 8. afsnit 3.10.1 "Elektriske felter"


12. Hvordan kontrolleres det, at senderen arbejder indenfor de tilladte frekvensbånd?
Svar
 Ved at anvende en frekvenstæller
Se VTS 8. udgave afsnit 11.2.5 "Frekvenstæller".


13. En VHF FM-sender, som ikke udsender uønskede signaler, forstyrrer en tv-modtager på alle kanaler. Dette kan skyldes:
Svar
 Senderen giver stor feltstyrke ved tv-modtageren (blokering)
Blokering af en tv-modtager kan forekomme, når det elektromagnetiske felt fra radioamatørens antennen er meget kraftigt. Så må senderens effekt reduceres, eller antennen må pege væk fra tv-modtageren, eller antennen må flyttes så langt væk fra tv-modtageren som muligt. Man kan også forebygge blokering ved at indsætte et filter i tv-modtagerens antenneindgang. Se VTS 8. udgave afsnit 12.4.1 "Blokering".


14. Hvilket af følgende forhold kan være årsag til meget kraftige forstyrrelser i et musikanlæg fra en SSB-moduleret sender?
Svar
Musikanlægget består af flere enheder sammenkoblet med lange ledninger
 Se VTS 8. udgave figur 12.2.1.


15. Hvilket af følgende bånd er ikke tildelt amatørradiotjenesten:
Svar
 21450 - 24890 kHz
Se tabellen s.12 i VTS 8.udgave.


16. Ordet "blot" stavet ved hjælp af det fonetiske alfabet er:
Svar
 bravo - lima - oscar - tango
Se VTS 8. udgave afsnit 2.2 "Det fonetiske alfabet".