Forklaringer til begrænset teknisk prøve 2024-04-27

VTS = Vejen til sendetilladelsen (trykt lærebog).
Bogen kan købes for 149 kr. hos EDR. Besøg deres hjemmeside og vælg "Webshop" øverst.

ac
1. På tegningen er vist en grafisk fremstilling af en strøm. Hvad kaldes kurveformen for denne strøm?
Svar
 Sinusformet vekselstrøm
VTS 8. udg. afsnit 3.11 "Sinusformede signaler" samt figur 3.11.1. 


2. Hvad sker der med en kondensators kapacitet, hvis pladeafstanden i kondensatoren gøres større?
Svar
 Kapaciteten falder
 VTS 8. udg. afsnit 4.3.2 "Kapacitet".  


3. Over en modstand på 500 ohm måles en spænding på 10 volt. Hvor stor er strømmen, der løber igennem modstanden?
Svar
 0,02 ampere
Vi bruger ohms lov til at beregne strømmen gennem modstanden.
U = R x I omordnes til I = U/R
I = 10/500 = 0,020 A

bandstop filter
4. Blokdiagrammet viser LF-kredsløbet i en amatørmodtager med et filter på LF niveau. Hvad type filter er der tale om?
Svar
 Smalt båndstop
VTS 8. udg. afsnit 5.3.2.4 "Båndstopfilter".


5. I en serieforbindelse af en spole med selvinduktionen 1 henry og en modstand på 0,1 ohm løber en konstant jævnstrøm på 1 ampere. Hvad er spændingsfaldet over serieforbindelsen?
Svar
 0,1 volt
serie
Der er ingen ohmsk modstand i spolen L. Spændingsfaldet kommer, når strømmen løber gennem modstanden R. Vi benytter ohms lov til beregning af spændingsfaldet.
U = R x I = 0,1 x 1 = 0,1 V


6. Hvorledes virker et Pi-filter i et senderudgangstrin?
Svar
 Det dæmper senderens harmoniske udstråling
VTS 8. udg. afsnit 8.4.7 "Udgangsfilter (Pi-filter)".


7. Hvilket formål har AGC-regulering i en modtager?
Svar
 At opnå ensartet udgangssignal, selv om signalstyrken varierer
Se VTS 8, afsnit 7.4.10 "Automatisk forstærkningskontrol (AGC)"


dipol
8. Tegningen viser spændingen E og strømmen I for en antenne - hvilken?
Svar
 En dipol antenne
Se VTS 8. udg. afsnit 9.4.1 "Strøm- og spændingsfordeling i en antenne". På tegningen herover er spændingskurven E vist med fortegn. På figur 9.4.2 i VTS vises den numeriske værdi, som altid er positiv.


9. En antenne er i resonans på den frekvens, som senderen er indstillet til. Hvad sker der med antennens impedans, hvis der sendes på en lidt højere frekvens?
Svar
 Antennens impedans bliver induktiv
Når der sendes på en højere frekvens end resonansfrekvensen, er antennen for lang, og impedansen bliver induktiv. Se VTS 8 afsnit 9.4.3 "Kapacitiv og induktiv impedans i en ikke-resonant antenne".


10. Hvilket af ionosfærens ioniserede lag vil kunne reflektere signaler med en frekvens på ca. 14 MHz?
Svar
 F2-laget
Se VTS 8 afsnit 10.2 "Ionosfæren"


sp-deler
11. Tegningen viser en spændingsdeler (R1/R2), hvor spændingen over modstanden R2 måles med et multimeter (V). Hvad skal den indre modstand i multimeteret være, hvis vi skal undgå målefejl?
Svar
 Meget stor i forhold til R2
Strømmen gennem voltmeteret skal være meget mindre end strømmen gennem spændingsdeleren. Det opnås, når den indre modstand i V er meget stor i forhold til R2. Så ændres strømmen gennem R2 minimalt og målefejl undgås. 


12. Standbølgeforhold måles med:
Svar
 Reflektometerbro
Se VTS 8. udgave afsnit 11.1.7 "Måling af standbølgeforhold".


13. En radioamatør i nærheden af din amatørstation forstyrres på 70 cm, når du sender på 2 meter båndet. Hvad er den mest sandsynlige årsag?
Svar
 At din sender har et for stort indhold af 3. harmoniske signaler
Den 3. harmoniske af frekvenserne på 2 meter båndet falder inden for 70 cm båndet. Der er stor risiko for forstyrrelser på 70 cm, hvis de harmoniske fra 2 meter båndet ikke er dæmpet tilstrækkeligt.


14. Hvordan kan forstyrrelser i et musikanlæg afhjælpes, hvis forstyrrelserne skyldes indstråling fra en sender via anlæggets højttalerledninger?
Svar
Ved at indskyde HF drosselspoler i serie med højttalerledningerne tæt ved forstærkeren
Forstyrrelserne opfanges af højttalerledningerne og kommer ind i musikanlægget via højttalerbøsningerne. Musikanlægget skal beskyttes, og det sker ved at indsætte HF-drosselspoler i højttalerledningerne tæt på forstærkeren. Se VTS 8. udg. figur 12.2.1 samt efterfølgende foto af et højttalerfilter.


15. Hvilken af følgende kaldesignalserier udsteder Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur bl.a. kaldesignaler i?
Svar
 OU
Til danske radioamatører kan der udstedes følgende prefixer: OU, OV, OZ, 5P, 5Q.


16. Hvad er den omtrentlige bølgelængde for frekvensbåndet 144-146 MHz?
Svar
 2 meter
Bølgelængden findes ved denne formel: 300/f   hvor f er i MHz.
Bølgelængde ved 144 MHz = 300/144 = 2,08 m
Bølgelængde ved 146 MHz = 300/146 = 2,05 m
I daglig tale kaldes frekvensbåndet for "2 meter" båndet.